நவம்பர் 25, 2013

காவல்பொம்மை - ஹைக்கூ

முதிர்கண்ணன்
திருமண ஆசையில்லை
காவல்பொம்மை

வரப்புச் சண்டை
விலக்காமல் புன்னகை செய்யும்
காவல்பொம்மை

காவல் பொம்மைக்கு
தாடியை வழித்துவிட்டது
நள்ளிரவு மழை

குருவிகள் சப்தம்
கேட்க ஆசை
காவல்பொம்மை

கோடைகாலம்
புல்மேல் பனித்துளிகள்
கோடை மழை

1 கருத்து: