பிப்ரவரி 23, 2014

மின்மினிகள் - ஹைக்கூ

விளக்கு இல்லா
குடிசைகளில் புது வெளிச்சம்

உலவும் மின்மினிகள்

1 கருத்து: