மார்ச் 12, 2014

அழகுப் பொய்கள் - ஹைபுன்

எதிர்காலம் சொன்ன
வண்ணக்கிளி
அழகாய்ப் பொய்ப்பேசி
கூண்டிற்குள் செல்கிறது
ஒற்றை நெல்லை
அலகில் கொத்தி
கண்களில் கண்ணீரோடு

மனிதனைத் தவிர
வேறெதுவும் பேசுவதில்லை
பொய்கள்

1 கருத்து: