ஜூலை 03, 2014

அழுகாச்சி...

அழுவதுபோல்
என்னமாய் நடிக்கிறது
புற்களில் பனித்துளி

1 கருத்து: