ஜூலை 04, 2014

காதல் விளையாட்டு

இளமையைப் 
பரிசாகக் கேட்கிறது... 
காதல் விளையாட்டு! 

1 கருத்து: