செப்டம்பர் 29, 2016

பனையேறி

பத்து பதினைந்து; பனையேறி
குஞ்சோடு இறங்குகிறான்
மாரடிக்கும் கிளிகள்
முதலில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டது -
பத்து பதினைந்துக்காய்
பனையேறி குஞ்சோடு இறங்குகையில்
பனையில் அமரும் கிளி மாரடிக்கும் (உரைநடை போல் இருக்கிறதுதானே!)
(பத்து பதினைந்து - ரூபாயை குறிக்கும். ஒரு சமயம் மரத்தையும் குறிக்க அவன் அதே தொழிலையே செய்துகொண்டு இருக்கிறான் என்பதுமாக ஹைக்கூவின் பொருள் விரியும். இன்னும் விரியும்...)

1 கருத்து: